07 November 2006

11/8 cryptogram

Here is today's cryptogram:
RSXV YJ YEJVUW B JXVHYVJ SW RBXXYTVJJ, BTA XVMRBXJ ERV HRYVW RBXXYTVJJ GRYHR ERYJ GSMUA BWWSMAJ. – JBPQVU OSRTJST
Good luck!
Post a Comment